อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม