อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0034 บ้านบางระกำ บ้านหลวง ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน ,ตำบลบ้านหลวง,ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม