อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการขุดลอกคลองบางแก้วและคลองป่าผี ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคพร้อมโป๊ะและรถเครนสำหรับยกรถขุดไฮดรอลิคและโป๊ะตามโครงการขุดลอกคลองบางแก้วและคลองป่าผี  ตำบลพะเนียด  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม