อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งอีเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม