การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ