อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 – บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม