อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 11 ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม