อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม