อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรางผักชีฝั่งตะวันตก ด้านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม