อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบัวทิพย์ เริ่มต้นสายแยกถนนดอนตูม – นครปฐม หมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม