อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4,3 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม