อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณคลองควาย ภายในหมู่ที่ 1,3,5,11 และ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม