อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางประแดง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม