อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลาเต่า – ห้วยพระ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม