อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0030 บ้านหัวถนน – บ้านทุ่งผักกูด ตำบลดอนพุทรา, ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม