การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0033 บ้านรางหมัน-บ้านหนองจิก ตำบลรางพิกุล,ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม