การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม