การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม