การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว เชื่อมต่อ ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม