การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองกำนันทั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม