การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม – บ่อทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม