การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางเข้าวัดศรีษะทอง และถนนรอบวัดศรีษะทองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 65 ชุด