การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจัดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนลาดยางสายแยก ทล. 3231 - ทล. 321 หมู่ที่ 9,5,12,6 ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลกระตีบ และ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 170 ชุด
สอบถาม