การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจัดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านคลองนราภิรมย์ - บ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 3,4,6 รหัสสายทาง นฐ.ถ. 61-002 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 73 ชุด
สอบถาม