การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนลาดยางสายบัวหวั่น-นิลเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 83 ชุด