รายงานการประชุม

[2009-08-21]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒

วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)