คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายยงยุทธ สวนทอง
ปลัดจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์ ศรีวิฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายชัชวาล บุญอำไพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางนิยม เต่าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายทองทิม ราชวงศ์
ข้าราชการบำนาญ
นายเอนก แสงจันทร์
ข้าราชการบำนาญ
นางบังอร ทีฆะบุตร
ข้าราชการบำนาญ
นางรัชนี สุริยาวงษ์
ข้าราชการบำนาญ
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายวันชัย ธรรมนิตยางกูร
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นายเฉลิม ประสาททอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม