คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล : ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
ปลัดจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์  ศรีวิฑูรย์ : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์ ศรีวิฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นางนิลุบล เดชเกตุ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางนิลุบล เดชเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายวันชัย  ธรรมนิตยางกูร
นายวันชัย ธรรมนิตยางกูร
 
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นางสาวสุริยงค์  เพิ่มนาม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นายไอศูรย์  ดีรัตน์ : ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นายไอศูรย์ ดีรัตน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม