คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายยงยุทธ สวนทอง : ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายยงยุทธ สวนทอง
ปลัดจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์  ศรีวิฑูรย์ : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์ ศรีวิฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายชัชวาล บุญอำไพ : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายชัชวาล บุญอำไพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายทองทิม ราชวงศ์ : ข้าราชการบำนาญ
นายทองทิม ราชวงศ์
ข้าราชการบำนาญ
นายเอนก  แสงจันทร์ : ข้าราชการบำนาญ
นายเอนก แสงจันทร์
ข้าราชการบำนาญ
นางบังอร ทีฆะบุตร : ข้าราชการบำนาญ
นางบังอร ทีฆะบุตร
ข้าราชการบำนาญ
นางรัชนี สุริยาวงษ์ : ข้าราชการบำนาญ
นางรัชนี สุริยาวงษ์
ข้าราชการบำนาญ
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายวันชัย  ธรรมนิตยางกูร
นายวันชัย ธรรมนิตยางกูร
 
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นางสาวสุริยงค์  เพิ่มนาม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นายเฉลิม ประสาททอง  : ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นายเฉลิม ประสาททอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม