คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน ก.จ.จ.นครปฐม
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล : ปลัดจังหวัดนครปฐม
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
ปลัดจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นางอภิญญา เอี่ยมอำภา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์  ศรีวิฑูรย์ : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายวิกรม์ ศรีวิฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอภินันท์  ศิริรังษี : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอภินันท์ ศิริรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายมนัส กิติวโรดม : ข้าราชการบำนาญ
นายมนัส กิติวโรดม
ข้าราชการบำนาญ
นายพิษณุ  พลอยสุข : ข้าราชการบำนาญ
นายพิษณุ พลอยสุข
ข้าราชการบำนาญ
นายเฉลิมชัย  ศุภเอม : ข้าราชการบำนาญ
นายเฉลิมชัย ศุภเอม
ข้าราชการบำนาญ
นายเทียมจิตร  ฉิ่งทองคำ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายวันชัย  ธรรมนิตยางกูร : ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นายวันชัย ธรรมนิตยางกูร
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นางสาวสุริยงค์  เพิ่มนาม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ.นครปฐม
นายไอศูรย์  ดีรัตน์ : ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
นายไอศูรย์ ดีรัตน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม