รายงานการประชุม

[2009-08-24]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๒

วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม(ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)