รายงานการประชุม

[2009-09-06]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒

วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)