รายงานการประชุม

[2010-01-25]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๒๕  มกราคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๔.๓๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สามารถดาวน์โหลดได้จากข้างล่างเว็บ