รายงานการประชุม

[2010-01-25]มติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๔.๓๐  น.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างเว็บไซต์