รายงานการประชุม

[2010-02-03]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

            ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๓  กำหนดให้วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี   ๒๕๕๓  มีกำหนด  ๔๕  วัน
          
            ฉะนั้นอาสัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๒, ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.๒๕๔๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๓ )  พ.ศ.  ๒๕๔๖ จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
มีกำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๓(ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)