รายงานการประชุม

[2010-03-12]รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๑๒  มีนาคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สามารถดาวน์โหลดรายงานข้างล่างเว็บไซต์