รายงานการประชุม

[2010-04-22]มติการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๓๐  น.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างเว็บไซต์