รายงานการประชุม

[2010-08-12]มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างเว็บไซต์)