รายงานการประชุม

[2015-02-09]รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗