รายงานการประชุม

[2011-07-20]รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔ 
                                  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติ เรื่อง ขอกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) 


ระเบียบวาระที่  ๔     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ  

                                                                           (สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างเว็บไซต์)