รายงานการประชุม

[2011-08-23]มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔

วันที่  ๒๓  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


 

 

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   พิจารณาวาระที่ ๑ 
                                  ขั้นรับหลักการ

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการไว้ ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “ถ้าในปีใดจำนวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไม่พอสำหรับการใช้จ่ายประจำปี  หรือมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ ในระหว่างปี  ให้ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

                    ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ไปแล้ว นั้น  บัดนี้ มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ เนื่องจากมีรายรับของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ    จากหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดภาษีจัดสรร และหมวด เงินอุดหนุน  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐  บาท  ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท    ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักการ
 

                                           งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม ๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท
       
                                                           ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑,๓๒๘,๔๙๐ บาท
                                           แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม                  ๑,๓๒๘,๔๙๐ บาท
                                       ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๖๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท
                                                     แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๖๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท
                     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
                                                         ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๗๐,๒๑๘,๐๐๐ บาท
                         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๗๐,๒๑๘,๐๐๐ บาท
                                                ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม   ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท
                                                        แผนงานงบกลาง  ยอดรวม     ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท                    เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ประกอบกับมีรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับไว้  จึงเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

                    มติที่ประชุมสภาฯ    มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔