รายงานการประชุม

[2011-08-25]มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔

วันที่  ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔   
                                พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ   และพิจารณาวาระที่ ๓       ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ส.จ.วินัย  วิจิตรโสภณ

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

เรื่อง  การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๕๔

วันที่   ๒๓   สิงหาคม  ๒๕๕๔    เวลา  ๑๖.๐๐  น.

ถึงวันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๖.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมเล็ก  ชั้น  ๓   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

…………………………………..

ผู้เข้าประชุม

๑.  นายวินัย          วิจิตรโสภณ                          ประธานคณะกรรมการฯ

๒.  นางจรินพร       เสนีวงศ์ ณ อยุธยา             กรรมการ

๓.  นายแมน          มุ้ยมี                                     กรรมการ

๔.  นายปิติพงษ์       ไทยโพธิ์ศรี                      กรรมการ

๕.  นายบุญส่ง        นัดสูงวงศ์                            เลขานุการคณะกรรมการฯ

สรุปผลการประชุมดังนี้

 

                   ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔    และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ นั้น

 

                   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จแล้ว  ขอเสนอผลการพิจารณา  ดังต่อไปนี้

                    หลักการและเหตุผล        ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข

                   ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๔   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข

                    ข้อ  ๒  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ทันที         ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข

                   ข้อ  ๓  ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก   เป็นจำนวน    ๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐   บาท

จำแนกเป็น      

                             ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน   ๑,๓๒๘,๔๙๐ บาท           ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข

                             ๓.๒ แผนงานการศึกษา        จำนวน   ๖๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท           ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข

                             ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   จำนวน   ๓๐๐,๐๐๐ บาท          ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข

                             ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จำนวน ๗๐,๒๑๘,๐๐๐  บาท  ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข

                             ๓.๕ แผนงานงบกลาง     จำนวน         ๑,๐๘๓,๕๑๐  บาท             ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข

                    ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน           ไม่มีผู้แปรญัตติไม่มีการแก้ไข

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตามต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการแก้ไขมาพร้อมกับบันทึกนี้ด้วยแล้ว

                             (ลงชื่อ)     นายวินัย          วิจิตรโสภณ                 ประธานคณะกรรมการ

                                              นางจรินพร       เสนีวงศ์ ณ อยุธยา      กรรมการ

                                              นายแมน         มุ้ยมี                               กรรมการ

                                             นายปิติพงษ์      ไทยโพธิ์ศรี                  กรรมการ

                                             นายบุญส่ง        นัดสูงวงศ์                      เลขานุการคณะกรรมการ

                 มติที่ประชุมสภาฯ    มีมติเห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

                    ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า สมาชิกฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบให้  ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ  สมาชิกฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ     มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม