รายงานการประชุม

[2011-08-25]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔

วันที่  ๒๓  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔ 
                                   ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                   พิจารณาวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องอื่นๆ

สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมข้างล่างเว็บไซต์