รายงานการประชุม

[2015-07-07]รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘