รายงานการประชุม

[2015-08-05]รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘