รายงานการประชุม

[2015-08-14]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘