รายงานการประชุม

[2015-09-18]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘