รายงานการประชุม

[2016-09-19] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙