รายงานการประชุม

[2009-07-29]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒

เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๒

เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒

ดาวน์โหลดตัวประกาศข้างล่างเว็บไซต์