รายงานการประชุม

[2009-07-30]มติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552