รายงานการประชุม

[2009-08-04]ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๒

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๒
  ในวันศุกร์ที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ชั้น ๓)