รายงานการประชุม

[2012-08-16] รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕
วันที่  ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๕๕   เวลา  ๑๕.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม