การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗)